WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM COSCON 

-REGULAMIN-

SŁOWNICZEK:

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep Internetowy CosCon skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem  kuriera, na adres wskazany przez Klienta;

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w Sklepie Internetowym CosCon;

Koszyk – element Sklepu Internetowego CosCon,  za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego CosCon podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego, przelewu bankowego lub płatności kartą kredytową.

Regulamin – niniejszy regulamin działalności Sklepu Internetowego CosCon

Sklep Internetowy CosCon (Sklep) – sklep działający pod adresem www.coscon.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym CosCon, na której przedstawione są informacje na temat konkretnego Towaru

Towar – artykuł oferowany przez Sklep Internetowy CosCon

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego CosCon, określające rodzaj i ilość Towaru.

 • 1. Warunki ogólne.
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług Sklepu Internetowego CosCon.
 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Sklep Internetowy CosCon udostępnia Klientom Regulamin nieodpłatnie, w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. Prawidłowe i pełne korzystanie przez Klientów z usług Sklepu Internetowego CosCon wymaga spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych warunków technicznych: a) przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: Internet Explorer (wersja 8.0 lub nowsza), Mozilla Firefox (wersja 22 lub nowsza) lub Google Chrome (wersja 27 lub nowsza); b) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli lub wyższa; a także posiadanie konta poczty elektronicznej, działającej na dowolnym serwerze oraz dostępu do sieci Internet.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi przez Sklep Internetowy CosCon usługami, Sklep Internetowy CosCon podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 6. Sklep Internetowy CosCon nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 1. Sklep Internetowy CosCon jest platformą prowadzoną przez: CosCon – Bartłomiej Moc, ul. Batorego 9a, 43-300 Bielsko-Biała, Polska NIP: 5471522077, REGON: 381924690
 2.  Klienci, przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego CosCon są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem.
 • 2. Warunki korzystania ze Sklepu Internetowego CosCon. 
 1. Korzystanie z usług Sklepu Internetowego CosCon jest możliwe przez podanie adresu e-mail i innych niezbędnych danych osobowych umożliwiających realizację Zamówienia (zakupy bez rejestracji).
 2. W celu dokonania zakupu, Klient wypełnia formularz dostępny na stronach internetowych Sklepu Internetowego CosCon poprzez podanie swojego adresu e-mail, numeru telefonu, imienia, nazwiska oraz adresu, na który ma zostać wysłany towar.
 3. Dokonując zakupu Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez CosCon – Bartłomiej Moc, ul. Batorego 9a, 43-300 Bielsko-Biała, Polska NIP: 5471522077, REGON: 381924690  w celach związanych z realizacją Zamówienia.
 4. Informacje podane przez Klienta przy zakupach powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sklep Internetowy CosCon zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia.
 5. Klient zobowiązany jest w szczególności do a) korzystania z usług Sklepu Internetowego CosCon w sposób nie powodujący zakłóceń w jego funkcjonowaniu, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń; b) korzystania z usług oferowanych przez Sklep Internetowy CosCon w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa (w tym niedostarczania treści o charakterze bezprawnym) oraz postanowieniami Regulaminu; c) korzystania z usług oferowanych przez Sklep Internetowy CosCon w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sklepu; d) korzystania z usług oferowanych przez Sklep Internetowy CosCon z poszanowaniem dóbr osobistych i innych praw osób trzecich, w tym z poszanowaniem dobrego imienia Sklepu.
 6. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień określonych w ust. 5 powyżej, Sklep Internetowy CosCon może pozbawić Klienta prawa korzystania z usług Sklepu lub ograniczyć dostęp Klienta do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Sklepu Internetowego CosCon nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sklepu.
 • 3. Składanie Zamówienia.
 1. Klient może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym CosCon przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, jednakże ich realizacja odbywa się w dni robocze w godzinach od 8 do 155. Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz w święta będą realizowane w następnym dniu roboczym.
 2. Klient aby dokonać zakupu w Sklepie Internetowym CosCon na stronie produktu wybiera interesujący go wariant i klika przycisk „Dodaj do Koszyka”. Aby sfinalizować zamówienie klika w opcję „Podaj adres dostawy”, gdzie w zakładce „Zweryfikuj swoje dane” podaje swój adres e-mail oraz inne dane potrzebne do realizacji zamówienia takie jak adres dostawy.
 3. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, Klient dokonuje płatności przelewem internetowym, lub kartą płatniczą za pośrednictwem platformy transakcyjnej.
 4. Wysłanie Zamówienia przez Klienta stanowi ofertę Klienta złożoną CosCon w przedmiocie zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 5. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia (zarejestrowaniu Zamówienia w systemie sprzedaży Sklepu Internetowego CosCon) Klient otrzymuje informację na wskazany przez siebie adres e-mail, potwierdzającą, że zamówienie dotarło do Sklepu.
 6. Umowa sprzedaży zawarta zostaje z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia Zamówienia, o którym mowa w ust. 5.
 • 4. Ceny Towarów i formy płatności.
 1. Ceny Towarów zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego CosCon przy oferowanym produkcie: a) podawane są w złotych polskich; b) są kwotami brutto c) nie obejmują informacji na temat kosztów przesyłki.
 2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana na stronie Sklepu Internetowego CosCon w chwili składania Zamówienia przez Klienta.
 3. Całkowita wartość zamówienia jest sumą wartości dodanych do Koszyka przedmiotów i kosztów wysyłki.
 4. CosCon jest płatnikiem VAT. Podane ceny są cenami brutto. CosCon wystawia paragony i faktury VAT.
 5. Klient może dokonać płatności za zamówiony towar przelewem elektronicznym lub bankowym, przy czym w razie wyboru przez Klienta przedpłaty, brak wpływu środków na rachunek bankowy CosCon w terminie 5 dni od złożenia Zamówienia spowoduje anulowanie Zamówienia. Operatorem przelewów elektronicznych lub bankowych są podmioty realizujące płatność: Przelewy 24 oraz PayPal działający na zlecenie CosCon; Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 6. W przypadku wybranych Towarów lub kategorii towarowych, z uwagi na ich właściwości lub wartość, Sklep Internetowy CosCon zastrzega sobie możliwość wyłączenia lub ograniczenia niektórych sposobów dostawy Towarów lub form dokonania zapłaty za Zamówienie.
 7. Sklep Internetowy CosCon zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach Towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 8. Promocje w Sklepie Internetowym CosCon nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 • 5. Modyfikacja Zamówienia.
 1. Klient może dokonywać zmian w Zamówieniu aż do momentu wysłania Zamówienia do Klienta.
 2. Zmian można dokonać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta CosCon, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected]
 3. Zmiany mogą dotyczyć: rezygnacji z całości Zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy oraz zmiany formy dostawy. W przypadku rezygnacji z Zamówienia zwrot należności nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji Klienta, przelewem na konto lub przekazem pocztowym zgodnie z wskazaniem Klienta.
 • 6. Realizacja Zamówienia.
 1. Sklep Internetowy CosCon rozpoczyna realizację zamówienia niezwłocznie po otrzymaniu przez Sklep Internetowy CosCon potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatność.
 2. Skuteczne dokonanie Zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest znajduje się w Magazynie. Informacja o dostępności Towaru wyświetlana jest na Stronie produktowej.
 3. Jeżeli Sklep Internetowy CosCon nie może zrealizować Zamówienia w całości lub części z tego powodu, że Towar nie jest dostępny, zawiadomi o tym niezwłocznie Klienta wysyłając e-mail na adres podany przez Klienta. Klientowi w takim wypadku przysługuje możliwość zmiany Zamówienia w całości lub w części lub zwrot zapłaconej za niedostępny Towar ceny.
 4. W przypadku częściowej niedostępności Towarów objętych Zamówieniem Klienta, całość zamówienia zostanie dostarczona Klientowi po ich wpływie do Magazynu.
 5. Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku towaru w Magazynie i braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta, Sklep Internetowy CosCon ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep Internetowy CosCon ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego Zamówienia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Sklep Internetowy CosCon zwróci Klientowi należność za Towar, w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty anulowania Zamówienia przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. Jeżeli Klient nie posiada własnego konta bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym na adres przez niego wskazany.
 6. Do każdego Zamówienia wystawiany jest rachunek uproszczony, stanowiący potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.
 7. Czas realizacji Zamówienia wynosi od 3 do 14 dni roboczych w zależności od zamawianych produktów. Szczegółowa informacja dotycząca czasu realizacji Zamówienia jest podawana jest na indywidualne życzenie.
 • Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru z umową lub niemożliwością zalogowania się do sklepu internetowego).
 1. Sklep Internetowy CosCon, jako sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi towaru wolnego od wad.
 2. Sklep Internetowy CosCon, jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym ustawą z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U z 2014r. poz. 827) oraz ustawą Kodeks Cywilny o (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
 3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w Sklepie Internetowym CosCon w przypadku stwierdzenia, że dostarczony Towar jest niezgodny z umową. W takim przypadku Klient powinien odesłać Towar przesyłką poleconą na swój koszt na adres:

CosCon – Bartłomiej Moc

ul. Batorego 9a

43-300 Bielsko-Biała

 1. Do odsyłanego Towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz opis reklamacji wraz ze wskazaniem żądania Klienta. W razie uwzględnienia reklamacji koszty przesyłki zostaną klientowi zwrócone. UWAGA: Sklep internetowy CosCon nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 2. Sklep Internetowy CosCon w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty zakupu o ile w ciągu dwóch miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi Sklep Internetowy CosCon o stwierdzonej niezgodności.
 4. Jeżeli Towar ma wadę Klientowi przysługuje bezzwłoczna wymiana na towar bez wad.
 5. Jeżeli wymiana będzie się opóźniać Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub wnioskowaniu o obniżenie ceny towaru.
 6. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie do zakupów dokonanych przez konsumentów.
 7. W przypadku trudności z zalogowaniem się do sklepu internetowego należy skontaktować się z obsługą klienta pod numerem telefonu: 736 069 470 lub mailowo: [email protected]
 • Warunki gwarancji.
 1. Towary sprzedawane przez Sklep Internetowy CosCon mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
 2. W przypadku Towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować nieprawidłowości dostarczonego Towaru:
 3. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje sprzęt bezpośrednio u gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), przy czym może on według swego wyboru, zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sklepu Internetowego CosCon, który pełni rolę pośrednika przekazującego reklamację; lub korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy, Sklepu Internetowego CosCon, w związku z niezgodnością towaru z umową.
 • Prawo odstąpienia od umowy (zwrot Towaru).
 1. Klient będący konsumentem ma prawo, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia Towaru, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827), o zachowaniu terminu decyduje data nadania.
 2. W przypadku kiedy jedno zamówienie dostarczane jest w częściach, termin ten biegnie od dostarczenia ostatniego towaru.
 3. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W tym celu można skorzystać z formularza wysłanego wraz z Towarem i dowodem zakupu, w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej. Formularz w wersji papierowej należy odesłać na adres:

CosCon – Bartłomiej Moc

ul. Batorego 9a

43-300 Bielsko-Biała

 1. Klient ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dnia od dnia, w którym odstąpił od umowy. O zachowaniu terminu decyduje data nadania.
 2. Klient odsyła towar poleconą przesyłką pocztową na swój koszt. UWAGA: Sklep internetowy CosCon nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep Internetowy CosCon zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sklep internetowy CosCon
 4. Zwrot należności nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient dokonując płatności za towar. Klient nie ponosi żadnych kosztów w związku ze zwrotem należności.
 5. CosCon zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem należności do momentu otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do towarów:

„Materiały termoplastyczne WORBLA’S FINEST ART, WORBLA’S DECO ART, WORBLA’S MESHED ART, WORBLA’S TRANSPA ART, WORBLAS CRYSTAL ART, VARAFORM ” – które zostały, aktywowane (poddane obróbce termicznej), pocięte lub ich stan fizyczny uległ jakiejkolwiek zmianie na skutek działania klienta.

„Pianki EVA” –które zostały, pocięte lub ich stan fizyczny uległ jakiejkolwiek zmianie na skutek działania klienta.

   11. W chwili odstąpienia przez Klienta od umowy zawartej na odległość wygasają wszystkie powiązane z nią umowy dodatkowe.

  12.  Informacje związane z odstąpieniem od umowy znajdują się również w Pouczeniu o odstąpieniu od umowy, które dostarczane jest wraz z towarem.

 • 11. Dane osobowe.
 1. Dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym CosCon Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją Zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym CosCon. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Klienta przez Sklep Internetowy CosCon.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Zgodne z ustawą wskazaną w ust. 2 powyżej, Klienci Sklepu internetowego CosCon mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania usunięcia.
 4. Dane osobowe, których administratorem jest Sklep Internetowy CosCon nie są przekazywane jakimkolwiek podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa (w szczególności organy wymiaru sprawiedliwości).
 • 12. Postanowienia końcowe.
 1. Informacje o Towarach, prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego CosCon, w szczególności ich opisy i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Zdjęcia Towarów prezentowanych przez Sklep Internetowy CosCon zrobione zostały z należytą starannością tak, by jak najrzetelniej odzwierciedlić rzeczywisty wygląd Towarów, jednakże ze względu na jakość oświetlenia bądź zastosowaną rozdzielczość, mogą nieznacznie odbiegać od wizerunku Towaru znajdującego się w sprzedaży.
 3. Ceny podane w Sklepie Internetowym CosCon są ważne tylko w ofercie internetowej.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 10 grudnia 2018r.
 6. Sklep Internetowy CosCon zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

[ultimate_gdpr_terms_accept]

Powrót do góry