latex

60.00 

LATEX REVULTEX LA – 1kg

Zawiesina naturalnego kauczuku w wodzie z dodatkiem amoniaku.

PRZED ZAKUPEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z  KARTĄ PRODUKTU.

WAŻNE INFORMACJE:

  • NIE STOSOWAĆ NA TWARZY!
  • UNIKAĆ KONTAKTU PŁYNNEJ SUBSTANCJI Z OCZAMI! 
  • NIE PRACOWAĆ W NIEWENTYLOWANYM POMIESZCZENIU!
  • NALEŻY STOSOWAĆ ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ (RĘKAWICE, OKULARY, ZABEZPIECZENIE DRÓG ODDECHOWYCH)!

Na stanie

SKU: KLE-043-01 Kategoria: Tagi: , , , ,
Waga1 kg
Kolor:

Biały (w procesie schnięcia staje się częściowo przeźroczysty)

Pojemność opakowania:

1kg (2 x 50dag)

Charakter chemiczny:

Mieszanina – lateks – mleczko(łac.) drzew kauczukowych. Najczęściej jest to kauczukowiec brazylijski (łac. hevea brasiliensis) osiągający 45 m wysokości i średnicę 1,5 m. Lateks jest dyspersją wodną kauczuku, w postaci naturalnej zawiera 30 – 45 % suchej masy, pozostałe składniki to:

proteiny, sterole, tłuszcze i sole. Lateks to olbrzymia liczba cząstek kauczuku (tzw. globuli) wykonujących ruchy Browna (chaotyczny ruch, wywołany zderzeniami dyspersji z cząsteczkami płynu). Dla uniemożliwienia rozwoju mikroorganizmów, do lateksu dodawana jest odpowiednia ilość stosownych substancji chemicznych.

Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych:

Wygląd: Ciecz, zawiesina kauczuku naturalnego w wodzie.
Barwa: Mleczno-biała.
Zapach: Amoniakalny.
Próg zapachu: Brak danych.
pH: 10 – 11
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 0C
Początkowa temperatura wrzenia: 100C
Temperatura zapłonu: Zawiesiny w wodzie nie dotyczy.
Szybkość parowania: Brak danych.
Palność (ciała stałego, gazu); Nie dotyczy.
Górna/dolna granica palności lub
górna/dolna granica wybuchowości:
Brak danych.
Prężność par: Brak danych.
Gęstość par: Brak danych.
Gęstość względna: 0,95 – 0,96 g/cm3
(20 oC)
Rozpuszczalność w wodzie: Częściowa.
Współczynnik podziału: n-oktanol/woda: Brak danych.
Temperatura samozapłonu: Nie dotyczy.
Temperatura rozkładu: Dla kauczuku naturalnego >200 oC.
Lepkość: 50 – 100 cps. (Brookfield Spindle 2/60 rpm)
Właściwości wybuchowe: Nie dotyczy.
Właściwości utleniające: Nie dotyczy.

Zamknij