latex revultex
LATEX - 50dag 30,00 
Kryolan klej MASTIX - 2ml - PAKIET 4+1 20,00 

Na stanie (może być zamówiony)

Sku:KLE-043-01

60,00 

Na stanie (może być zamówiony)

Zawiesina naturalnego kauczuku w wodzie z dodatkiem amoniaku.

PRZED ZAKUPEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z  KARTĄ PRODUKTU.

WAŻNE INFORMACJE:

  • NIE STOSOWAĆ NA TWARZY!
  • UNIKAĆ KONTAKTU PŁYNNEJ SUBSTANCJI Z OCZAMI! 
  • NIE PRACOWAĆ W NIEWENTYLOWANYM POMIESZCZENIU!
  • NALEŻY STOSOWAĆ ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ (RĘKAWICE, OKULARY, ZABEZPIECZENIE DRÓG ODDECHOWYCH)!
Waga 1 kg
Kolor:

Biały (w procesie schnięcia staje się częściowo przeźroczysty)

Pojemność opakowania:

1kg (2 x 50dag)

Charakter chemiczny:

Mieszanina – lateks – mleczko(łac.) drzew kauczukowych. Najczęściej jest to kauczukowiec brazylijski (łac. hevea brasiliensis) osiągający 45 m wysokości i średnicę 1,5 m. Lateks jest dyspersją wodną kauczuku, w postaci naturalnej zawiera 30 – 45 % suchej masy, pozostałe składniki to: proteiny, sterole, tłuszcze i sole. Lateks to olbrzymia liczba cząstek kauczuku (tzw. globuli) wykonujących ruchy Browna (chaotyczny ruch, wywołany zderzeniami dyspersji z cząsteczkami płynu). Dla uniemożliwienia rozwoju mikroorganizmów, do lateksu dodawana jest odpowiednia ilość stosownych substancji chemicznych.

Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych:

Wygląd: Ciecz, zawiesina kauczuku naturalnego w wodzie. Barwa: Mleczno-biała. Zapach: Amoniakalny. Próg zapachu: Brak danych. pH: 10 – 11 Temperatura topnienia/krzepnięcia: 0C Początkowa temperatura wrzenia: 100C Temperatura zapłonu: Zawiesiny w wodzie nie dotyczy. Szybkość parowania: Brak danych. Palność (ciała stałego, gazu); Nie dotyczy. Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości: Brak danych. Prężność par: Brak danych. Gęstość par: Brak danych. Gęstość względna: 0,95 – 0,96 g/cm3 (20 oC) Rozpuszczalność w wodzie: Częściowa. Współczynnik podziału: n-oktanol/woda: Brak danych. Temperatura samozapłonu: Nie dotyczy. Temperatura rozkładu: Dla kauczuku naturalnego >200 oC. Lepkość: 50 – 100 cps. (Brookfield Spindle 2/60 rpm) Właściwości wybuchowe: Nie dotyczy. Właściwości utleniające: Nie dotyczy.

Powrót do góry